Archiv pro rubriku: Pícniny

Filtr

Dlouhodobé mulčování luk snižuje druhovou diverzitu rostlin

V 90. letech minulého století došlo v důsledku poklesů stavů hospodářských zvířat k radikálním změnám v hospodaření na travních porostech. V ČR byly velké plochy luk a pastvin ponechány ladem nebo byly jednou ročně posečeny a hmota zůstávala nesklizená v řádcích. Postupně docházelo k degradaci porostů a jejich zarůstání náletovými dřevinami.

Kategorie: Pícniny

Komonice je perspektivní pícninou

Rod Melilotus čítá asi 20 druhů, rozšířených v jižní a střední Evropě, střední a Přední Asii a v severní Africe. Na našem území se vyskytuje 6 druhů. Komonice patří k nejmladším kulturním rostlinám a největší rozšíření zaznamenala v USA, kde je využívána na seno, k pastvě i na zelené hnojení....

Kategorie: Nektarodárné biopásy, Pícniny

Péče o porosty začíná na podzim

Pravidelná péče o trvalé travní porosty se vyplatí. Tyto plochy zajišťují krmivo pro hospodářská zvířata, ale mají i další pozitiva. Podzim je vhodným obdobím pro plánování obnovy nebo alespoň přísev pastvin i luk. Zároveň je to čas pro přípravu porostů na zimu. Omezuje se tak výskyt škůdců a chorob a...

Kategorie: Pícniny, Travní porosty

Plevele v nově založených porostech vojtěšky seté

Víceleté pícniny, kam patří také vojtěška setá (Medicago sativa), mají velký význam pro zemědělskou praxi. Jsou důležitým zdrojem krmiva pro přežvýkavce, ale také pozitivně působí na půdní úrodnost. Míra zaplevelení v době vzcházení vojtěšky seté rozhoduje o kvalitě porostu pro následující roky.

Kategorie: Pícniny

České semenářství trav a jetelovin dnes

Výměra trav pěstovaných na semeno se v posledních deseti letech příliš nemění a pohybuje se kolem hranice deseti tisíc hektarů. Podle poslední výroční zprávy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského z roku 2019 činila sklizňová plocha devatenácti pěstovaných trav na semeno v roce 2018 necelých 9800 ha, ale oproti roku...

Kategorie: Pícniny, Travní porosty

Protierozní využití pícnin

Erozně ohrožené plochy zaujímají více než polovinu výměry v České republice, z tohoto důvodu je vhodné provést opatření, která podpoří protierozní schopnost půd a zároveň budou aplikovatelná podle místních podmínek na erozně ohrožených plochách. Existuje velká řada možností, jak lze danou problematiku řešit. Naším záměrem je však představit jednu z...

Kategorie: Agrotechnika, Pícniny

Pěstování vojtěšky seté na semeno

Ve světovém měřítku je vojtěška setá nejstarší a nejdůležitější pícnina spolu s kukuřicí setou. Do kultury byla zavedena asi před 2500 lety v oblasti náhorní plošiny východního Íránu, Tadžikistánu a Afganistánu. S jejím cílevědomým šlechtěním se začalo oproti jiným kulturním plodinám mnohem později a díky tomu jsou kulturní formy méně...

Kategorie: Agrotechnika, Osivo, Pícniny