Archiv autora: Břetislav Koč

Filtr

České lnářství na cestě do EU

Lnářský rok 2003 zhodnotili naši pěstitelé a zpracovatelé lnu začátkem prosince v Humpolci. V letošním roce bylo zaseto 6003 ha lnu a stejná byla i vytrhaná plocha. Koncem první říjnové dekády bylo narosený stonek sklizen z 5588 ha a odhad neskliditelných ploch činil 159 ha. Celkový předpoklad sklizně roseného stonku...

Kategorie: Nezařazené

Pro kvalitu sladu a piva

Po rozpadu Rakouska - Uherska požádaly naše sladovny představitele nově vzniklého státu o zřízení státní instituce, která by garantovala odborný dozor nad provozy sladoven, protože sladovny samy neměly dost kvalifikovaných odborníků. Stát projevil velkou prozíravost a dal Sladařskému ústavu v Brně do vínku zdarma místnosti v budově techniky v Brně....

Kategorie: Nezařazené

Minoritní plodiny nejen vypěstovat, ale i prodat

Výzkumu minoritních plodin vhodných pro pěstování v Česku a možnosti jejich uplatnění v lidské výživě - to byl námět semináře, který proběhl ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze. Toto pracoviště již čtyři roky řeší společně s dalšími výzkumnými pracovišti projekt "Diverzita opomíjených obilnin a pseudoobilnin a jejich využití...

Kategorie: Nezařazené

Den otevřených dveří ve chmelnicích

Na účelovém hospodářství Chmelařského institutu, s. r. o., ve Stekníku na Žatecku proběhl 12. srpna Den otevřených dveří. Přítomní chmelaři dostali od odborníků aktuální informace o letošním průběhu počasí a jeho vlivu na růst a vývoj chmele a průběhu dosavadní vegetace a vliv těchto faktorů na kvalitu chmele, především...

Kategorie: Nezařazené

Jak si vypěstovat energii

Zájemci o energetické využívání biomasy se sešli v Chomutově, kde CZ BIOM - České sdružení pro biomasu a VÚRV - Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, pracoviště Chomutov, uspořádaly již 9. ročník odborné konference Energetické a průmyslové rostliny.

Kategorie: Nezařazené

Den pro len a konopí

V areálu a na pozemcích společnosti Agritec v Šumperku proběhl již devátý ročník tradičního Polního dne lnu a konopí. Spolupořadatelem byl Lnářský svaz ČR, zájmové společenstvo lnářů. Poprvé se polní den uskutečnil za situace, kdy již lnáři znají definitivní rozměr "evropských" mantinelů pro komoditu len....

Kategorie: Nezařazené

Polní den pro region

Polní den Osevy Bzenec, který proběhl v polovině června na pozemcích družstva Agronet u Nesovic na Vyškovsku, nebyl velký plochou, rozsahem, množstvím firemních stánků, ani davovou účastí zemědělců z celé republiky. Měl zcela regionální charakter, což zdaleka není synonynem pro nějakou "proviciálnost". Spíš naopak: právě regionální charakter umožnil nabídnout...

Kategorie: Nezařazené

Cybami se člověk učí

Pro podnikání v zemědělství platí mnohokrát v životě každého z nás ověřené přísloví více než dvojnásobně. Objektivní, leč nepředpověditelné a nevypočitatelné vlivy otevřeného přírodního prostředí ovlivňují průběh a výsledek každého hospodářského rok a u jednotlivých plodin nebo i jejich odrůd mají i různé dopady. A protože i chybovat je...

Kategorie: Nezařazené

U vojtěšky je ceněna vytrvalost

Na poloprovozních parcelách s odrůdovými pokusy vojtěšky na pozemcích Agropodniku Humburky a Rolnického družstva Králíky na Novobydžovsku proběhlo setkání pěstitelů a množitelů této pícniny. Účelem pokusu je ověřit v delším časovém horizontu chování odrůd vojtěšky, vyšlechtěných nebo dodávaných firmami Agrogen, spol. s r. o., Troubsko a Agriservis, spol. s...

Kategorie: Nezařazené

Krmný šťovík – nová netradiční plodina

V posledním roce se situace v řadě zemědělských podniků nevyvíjela příznivě. Problémy s odbytem byly vystřídány následky extrémních povětrnostních podmínek poslední zimy. V podzimním období byla půda neúměrně podmáčená, pak následovala dlouhá zima, v mnoha případech s holomrazy. Pozdní jaro přešlo velmi rychle v téměř letní období, pak přišlo neobvykle...

Kategorie: Nezařazené